Eget företag

Blir du som har eget företag arbetslös har du rätt till ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret. Men du kan inte kombinera ersättning och företagande om du före arbetslösheten arbetat heltid i företaget.

Arbetslöshetsförsäkringen är restriktiv vid bedömningen av företagares arbetslöshet eftersom ersättningen inte ska vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den ska inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Om du väljer att avsluta en lönsam verksamhet kan du bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar.

Räknas du som företagare eller inte?

Först prövar vi om du har varit arbetstagare eller företagare. Med företagare menas här en person som

  • arbetar i den egna verksamheten
  • har väsentligt inflytande över rörelsen och
  • skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt (se 13 kap 1§ 1 stycket Inkomstskattelagen).

Så räknar vi ut din ersättning

Nivån på din ersättning påverkas av din taxerade inkomst i företaget innan du blev arbetslös. Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen och vi väljer alltid det som är bäst för dig. Du kan maximalt få 910 kronor per dag de första 100 ersättningdagarna, därefter är maxersättning 760 kronor per dag.

Mer om hur vi räknar

Företag på heltid

Du som huvudsakligen har varit företagare räknas som arbetslös

  • när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten, det vill säga om du har skilt dig helt från verksamheten, eller
  • om du har företaget kvar utan att någon längre utför något arbete alls i verksamheten.

Företag – Arbetsintyg

Företag – inkomst från egen verksamhet

Företag på deltid vid sidan om heltidsarbete

Har du arbetat i ditt företag vid sidan av annat heltidsarbete före arbetslösheten? Då kan det räknas som bisyssla. Med bisyssla menas här ett extraarbete i form av egen verksamhet som du varaktigt utfört arbete i jämsides med att du utfört annat heltidsarbete före arbetslösheten under minst tolv månader. Eftersom du då visat att ditt extraarbete inte begränsar dina möjligheter att arbeta heltid påverkar det heller inte din ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

När du redovisar hur många timmar du har arbetat i ditt företag före arbetslösheten - tänk då på att ta med alla timmar som du arbetat, t.ex. inköp, bokföring, telefonsamtal, arbete med hemsida etc.

Inkomst i bisyssla

Om inkomsten från bisysslan, under arbetslösheten, överstiger 2190 kronor per vecka påverkar det överskjutande beloppet dagpenningen. Kontakta oss om dina inkomster ligger på gränsen till 2190 kronor eller över.

Godkänd bisyssla

En godkänd bisyssla påverkar inte de ersättningsdagar du får. När vi godkänner ett extraarbete som bisyssla meddelas detta i ett skriftligt beslut. Av beslutet framgår hur många timmar per vecka du har rätt att arbeta i din bisyssla. Det arbete du utför i din bisyssla är kan inte räknas med i ett arbetsvillkor och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod.

Förändring av bisyssla

Utökar du tiden i din godkända bisyssla upphör den att vara en bisyssla. Detta innebär att du inte längre har någon ersättningsrätt från arbetslöshetskassan så länge som du bedriver egen verksamhet. För att åter ha rätt till ersättning måste du styrka att du har avbrutit din egna verksamhet. Du är skyldig att anmäla eventuella förändringar i din bisyssla till oss. Det ska göras skriftligt.

Företag vid sidan om deltidsarbete

Du som bedrivit egen verksamhet vid sidan av ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka, i minst sex månader före arbetslösheten kan få verksamheten klassad som ett begränsat företag. Då krävs också att arbetet i företaget inte överstigit 10 timmar per vecka och att inkomsten från företaget inte överstigit tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 2730 kr) per vecka. Du ska fylla i det arbete du utfört i företaget på dina kassakort.

Utökas verksamheten upphör rätten till ersättning

Arbetet i ett begränsat företag får fortsätta i samma omfattning som innan arbetslösheten utan att inkomsten påverkar a-kasseersättningen. Om verksamheten utökas avseende den arbetade tiden i företaget upphör din rätt till ersättning. På ditt kassakort fyller du i sysselsättningsgraden, vilket innebär att de så kallade deltidsdagarna börjar räknas. Deltidsdagarna innebär att du endast kan få ersättning i 75 dagar när du kombinerar arbete med ersättning.

Mer om 75-dagarsregeln

Familjeägt företag

Bedriver du verksamhet utan att själv äga någon del av bolaget kan du ses som företagare om du har ett nära släktförhållande till ägaren och det är du som bedriver verksamheten. Detta under förutsättning att du också personligen utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Hör av dig till oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in.

Företagare av formella skäl

Finns du med i ett företag av enbart formella skäl, och inte arbetar i verksamheten, betraktas du inte som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser.

Vilande företag

Du som har arbetat i eget företag och där ingen längre arbetar i verksamheten räknas som arbetslös. Ditt företag anses då vara ett vilande företag.

Hyra arbetsgivare/fakturera utan företag

För dig som hyr arbetsgivare ska vi avgöra om ditt arbete ska ses som egen verksamhet (företagare) eller om du ska ses som anställd av uppdragsgivaren. Exempel på faktorer som gör att du ofta jämställs med företagare är när du:

  • Har flera uppdragsgivare
  • Inte sitter i uppdragsgivarens lokaler
  • Får betalt för utfört uppdrag inte för arbetad timme
  • Om du själv marknadsför dig och är den som är ansvarig för att få uppdrag

Hör av dig till oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in så att du kan tillgodoräkna ditt arbete när vi fattar beslut.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 23 september 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg