Regeringens budgetprop 2009/10:1

Ordförklaringar

Den överhoppningsbara tiden för sjuka förlängs till tio år
Den överhoppningsbara tiden för personer som inte kunnat arbeta p.g.a. styrkt sjukdom förlängs till tio år. Regeln ska gälla i ärenden där ersättningsperioder beviljas under perioden 1 januari 2010 till 31 januari 2013.

Tre månaders medlemsvillkor för sjuka
Vissa långtidssjuka personer ska anses klara medlemsvillkoret på tre månader förutsatt att

  • personen varit medlem i en a-kassa men inte är det längre,
  • personens dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning har tagit slut och att
  • hon eller han förnyar sitt medlemskap under perioden mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2010.

För att dessa personer ska få rätt till inkomstrelaterad ersättning ska de få använda arbetsvillkor som ligger inom den tidigare medlemstiden. Detta ska gälla för dem som lämnat arbetslöshetskassan mellan 1 januari 2007 och 30 september 2009. Denna möjlighet upphör att gälla den 1 februari 2013.

Företagarbegreppet kopplas till inkomstskattelagen
Arbetslöshetsförsäkringens företagarbegrepp kopplas till inkomstskattelagen så att en person som betraktas som företagare enligt inkomstskattelagen är att betrakta som företagare också i arbetslöshetsförsäkringens regler. Förändringen kommer inte i någon större utsträckning att förändra omfattningen på vem som betraktas som företagare.

Ingen inkomstgräns för företag som bisyssla
Vid arbetslöshet bör det bortses från näringsverksamhet som bedrivits parallellt med heltidsanställning eller heltidsföretagande, så kallad bisyssla, oavsett storleken på inkomsterna från den parallella näringsverksamheten. Inkomster från bisyssla ska, liksom idag, räknas av från arbetslöshetsersättningen om de överstiger ett visst belopp.

Andra förändringar för företagare
• Reglerna för arbetslöshetsersättning vid tillfälligt uppehåll i näringsverksamhet bör förtydligas men på vilket sätt framgår inte av budgetpropositionen.

  • Reglerna för sammanläggning av inkomst från anställning och inkomst av näringsverksamhet förtydligas men på vilket sätt anges inte.
  • Underlaget för beräkningen av företagares dagsförtjänst föreslås ändras så att den ska beräknas på den senaste taxeringen eller, om det är mer förmånligt genomsnittet av de två år som föregått inkomståret i den senaste taxeringen. Vidare bör ersättningen, under vissa förutsättningar, kunna baseras på inkomster av tidigare anställning om företaget läggs ned inom 24 månader efter start.


Viss tid som familje- och jourhem får hoppas över
Om uppdrag som familje- eller jourfamiljhemsförälder påverkar möjligheterna att förvärvsarbeta bör tiden betraktas som överhoppningsbar. Förändringen föreslås gälla från och med januari 2010.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!