Trygghetssystem för företagare

Ordförklaringar

Så räknar vi ut ersättning för företagare

Villkor för företagare

Regeringen förslag i propositionen Trygghetssystemen för företagare, prop. 2009/10:120 avses träda i kraft den 5 juli 2010.

Få förändringar för företagare

Regeringen har utrett hur trygghetssystemen fungerar för svenska företagare och har nu lämnat förslag på förändringar bl.a. i arbetslöshetsförsäkringen. Förslagen innebär att grundprinciperna för när företagare kan få arbetslöshetsersättning är oförändrade.

De medlemmar som söker ersättning efter att ha arbetat i egen verksamhet har oftast varit enmansföretagare eller haft verksamheten vid sidan om annat heltidsarbete. Många gånger har de synpunkter på att de som företagare eller självständiga uppdragstagare inte kan få arbetslöshetsersättning på samma villkor som deltidsarbetande anställda. Anställda som deltidsarbetar kan få sammanlagt 75 ersättningsdagar utbetalda för veckor som de delvis arbetar och delvis är arbetslösa. Anledningen till de strängare reglerna för företagare är att arbetslöshetsersättningen aldrig får vara en inkomstutfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Konkurrensen företagare emellan skulle påverkas menligt om den ene fick a-kassa medan den andre fick försörja sig själv.

Ny beräkning av företagares normalinkomst

Det förslag i den proposition som regeringen nu lämnat som har störst betydelse för Akademikernas a-kassas medlemmar är att företagares dagpenninggrundande inkomst ska kunna beräknas antingen på det senast taxerade året eller på de två år som föregår det senaste taxerade inkomståret. Exempel. En företagare avslutar sin verksamhet och ansöker om a-kassa i februari 2011. Då är taxeringen för 2010 inte klar. Därför ska inkomsten för 2009 jämföras med den genomsnittliga inkomsten för inkomståren 2008 och 2007. Akademikernas a-kassa ska därefter fastställa den för medlemmen fördelaktigaste dagpenninggrundande inkomsten. Idag räknar vi på ett genomsnitt av de tre senaste årens inkomster före avvecklingsåret.

Förtydligande av företagarbegreppet: varaktighet, självständighet och vinstsyfte

Företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen ska kopplas till inkomstskattelagen, vilket innebär att kriterierna för egen verksamhet blir varaktig, självständig och att verksamheten har ett vinstsyfte. Skrivningen om vinstsyfte är ny i arbetslöshetsförsäkringen och kan innebära att vissa personer med hobbyverksamheter inte längre räknas som företagare.

Flera tillfälliga uppehåll okej

En företagare behöver idag antingen avveckla sin verksamhet eller göra ett tillfälligt uppehåll i den för att kunna få a-kassa. Enligt regeringens förslag ska en företagare kunna göra fler uppehåll i verksamheten, förutsatt att det förflutit minst fem år sedan näringsverksamheten återupptogs av företagaren.

Ingen inkomstgräns för bisyssla

Inkomstgränsen för vad som är en bisyssla och inte (idag 1920 kronor per vecka) försvinner. Det innebär att den som haft ett extraarbete i form av eget företag och samtidigt arbetat heltid i ett annat arbete i minst tolv månader före arbetslösheten kan fortsätta med extraarbetet förutsatt att det inte utökas. Extraarbetet behöver heller inte deklareras på kassakorten och påverkar därför inte antalet ersättningsdagar per vecka. Skulle inkomsten från bisysslan överstiga 1920 kronor per vecka ska det överskjutande beloppet dras bort från dagpenningen.

Inget förslag om deltidsarbetande företagare

Regeringskansliet fortsätter att utreda vilka regler vid arbetslöshet som ska gälla för personer som arbetar deltid i anställning och i egen verksamhet. I dag gäller att företagare som varaktigt drivigt företag i högst 10 timmar per vecka jämsides med en anställning om minst 17 timmar per vecka kan få a-kassa om anställningen upphör utan att behöva lägga ned företaget.

Uppdaterad: 11 januari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!