Inga konkreta förändringar för a-kassan i höstbudgeten

Ordförklaringar

Regeringens höstbudget föreslår inga förändringar för arbetslösa med a-kassa. Däremot föreslås ett antal förändringar för ökad handläggartäthet på Arbetsförmedlingen och mer aktivitet i jobb-och utvecklingsgarantin.

I går presenterade regeringen sin budgetproposition. Akademikernas a-kassa konstaterar att det inte föreslås några konkreta förändringar när det gäller a-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringen anser att det trots en stark förbättring av arbetsmarknadsläget under 2010 och första halvåret 2011 finns stora utmaningar på arbetsmarknaden och att dessa kommer att bli fler när arbetsmarknadsutvecklingen nu blir svagare. Prognosen visar att arbetslösheten kommer att öka 2012 till 7,8 procent i årsgenomsnitt och stanna kvar på denna nivå även 2013. Regeringen konstaterar också att långtidsarbetslösheten fortfarande är hög och sannolikt kommer att öka de närmaste åren. De arbetsmarknadspolitiska insatserna ska inriktas på dem med störst behov samtidigt som fler åtgärder bör vidtas tidigt i arbetslöshetsperioden för att motverka långtidsarbetslöshet.

Några förslag som återfinns i budgeten på det arbetsmarknadspolitiska området:

Regeringen konstaterar att arbetsförmedlaren har en avgörande roll för arbetssökandet hos deltagarna i garantierna (jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin). Arbetsförmedlingen får ökade anslag för att kunna öka handläggartätheten. Arbetssökande som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden bör få tätare och mer fördjupat förmedlingsstöd tidigt i sökprocessen och handlingsplanernas kvalitet bör öka.

För den som inte är berättigad till arbetslöshetsersättning tar det i genomsnitt 18 månader att kvalificera sig för jobb- och utvecklingsgarantin (14 månader för dem med ersättning). Regeringen avser att genomföra ändringar som innebär att även oförsäkrade får tillgång till garantin efter 14 månader.

Kontrollen av att arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande fungerar inte ändamålsenligt. Handlingsplanen bör kompletteras med en aktivitetsrapport samtidigt som uppföljningsåtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen förändras. Uppföljningsåtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen uppfattas som komplicerade och trubbiga, vilket gör att regelverket blir svåröverskådligt och arbetet med kontrollfunktionen mindre effektivt. Regelverket bör ses över så att det blir tydligare, mer enhetligt och genom fler men mildare uppföljningsåtgärder på ett bättre sätt understödjer Arbetsförmedlingens förmedlingsinsatser och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med översynen är att öka försäkringens legitimitet och rättssäkerhet och att förstärka den enskildes sökaktivitet.

I våras gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med ett lagförslag som innebär ett återinförande av den s.k. 100-dagarsregeln. Regeln skulle ge en arbetssökande rätt att under de 100 första dagarna begränsa sitt sökområde till lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet. Riksdagen ville också att regeringen skulle se över försäkringens regelverk när det gäller den nuvarande begränsningen att en sökande endast kan få ersättning på deltid i 75 ersättningsdagar. I budgetpropositionen hänvisar regeringen helt kort till att dessa frågor bereds.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!