Kallelse till föreningsstämma

Ordförklaringar

Distriktens ombud vid Akademikernas a-kassas föreningsstämma kallas till ordinarie stämma torsdagen 7 juni klockan 16.00 i SACO:s lokaler, Lilla Nygatan 14, Stockholm.

Ärenden

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av revisorer och suppleanter

Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, samt fråga som väckts av medlem. Frågan ska skriftligen ha inkommit till AEA senast den 29 februari 2012.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!