Anställd

Ordförklaringar

Det som har betydelse för när du kan få ersättning är hur din anställning avslutades. Din ersättningsperiod inleds alltid med sju dagars karens. Arbete styrks med ett arbetsgivarintyg som fylls i av din arbetsgivare.

Orsak till att du slutat

Klicka på plusset för att läsa mer om vad som gäller.

Uppsagd

Du räknas som arbetslös när din uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, LAS, löpt ut. Uppsägningstiden räknas från och med dagen som du fick besked om att anställningen skulle upphöra.

Ingen lön under uppsägningstiden?

Skulle arbetsgivaren inte betala ut lön under uppsägningstiden ska du vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp. Är du inte medlem i något fackförbund måste du själv driva ditt ärende. Din arbetade tid och inkomst styrks med ett arbetsgivarintyg som din arbetsgivare fyller i.

Till arbetsgivarintyg.nu

Är du oense med arbetsgivaren?

Skulle du vara oense med arbetsgivaren om din uppsägning är sakligt grundad kan du tillbakavisa uppsägningen. Då uppkommer en tvist. Enklast är att kontakta ditt fackförbund som kan föra din talan. I den här situationen anses din anställning fortsätta till dess tvisten är löst och du har rätt till lön under tvistetiden. Först när tvisten är löst har du rätt till ersättning.

Lagen om anställningsskydd

 

 

Egen uppsägning

Avstängning i 45 dagar + 7 dagars karens

Om du säger upp dig utan giltig anledning har du rätt till ersättning efter avstängning i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar nio hela veckor. Som mest blir du avstängd fem dagar i veckan och du ska tidrapportera under avstängningsperioden för att dagarna ska räknas av. Din ersättningsperiod inleds med 7 dagars obligatorisk karens. Det innebär att du inte får någon ersättning alls från a-kassan under drygt 10 veckor.

Din arbetade tid och inkomst styrks med ett arbetsgivarintyg som din arbetsgivare fyller i. Du svarar på frågor om din uppsägning i Mina sidor.

Till arbetsgivarintyg.nu

Mer om Egen uppsägning

 

Avgångsvederlag

Registrera dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen och skicka in intyg till oss. Det är viktigt att du registrerar dig så att du får behålla din SGI från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk eller ta ut föräldrapenning. När vi fått dina handlingar räknar vi ut från vilket datum du har rätt till ersättning från a-kassan. Din arbetade tid och inkomst styrks med ett arbetsgivarintyg som din arbetsgivare fyller i.

Till arbetsgivarintyg.nu

Mer om avgångsvederlag

 

Konkurs

Vid en konkurs går en konkursförvaltare in i arbetsgivarens ställe och det är i första hand konkursförvaltaren som beslutar om du har rätt till statlig lönegaranti eller inte. Det är också till konkursförvaltaren som du ska vända dig när du har frågor om din anställning, om löneutbetalningar eller om du vill ha ett arbetsgivarintyg. Skulle konkursförvaltaren komma fram till att du inte har rätt till statlig lönegaranti får du ett skriftligt beslut. Om du är arbetsbefriad under tiden som du har lönegaranti ska du anmäla dig på arbetsförmedlingen.

Registrera dig på arbetsförmedlingen dagen efter att lönegarantin upphör

Skulle du bli arbetslös efter en konkurs ska du registrera dig på arbetsförmedlingen dagen efter att din rätt till statlig lönegaranti upphört, det är från den dagen du räknas som arbetslös.

Skulle du enligt lagen om anställningsskydd, LAS, ha rätt till längre uppsägningstid än vad du får i statlig lönegaranti gäller lönegarantitiden. Din rätt till lönegaranti framgår av det beslut du får från konkursförvaltaren eller från Länsstyrelsen.

Vi behöver de här intygen

  • Ansökan om ersättning (i Mina sidor)
  • Arbetsgivarintyg
  • Kopia på beslutet om lönegaranti

Avskedad

Om du grovt misskött ditt arbete eller brutit mot ditt anställningskontrakt kan du bli avskedad. Ett avsked innebär att du får sluta utan uppsägningstid.

45 dagar utan ersättning från a-kassan

Du som fått sluta på grund av olämpligt uppförande riskerar att bli avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar. Exempel på olämpligt uppförande är att du är frånvarande utan giltig anledning eller utför en kriminell handling riktad mot arbetsgivaren. Om det har gått mer än 112 kalenderdagar sedan anställningen tog slut dras inga avstängningsdagar.

Gått ner i arbetstid

Om du själv väljer att gå ner i arbetstid räknas du inte som arbetslös och har därför inte rätt till ersättning. För att ha rätt till a-kassa ska arbetslösheten vara ofrivillig.

Blir du däremot uppsagd på deltid kan du ha rätt till viss ersättning. Vi jämför då hur många timmar per vecka du i genomsnitt arbetade före du fick gå ner i arbetstid, med hur många timmar per vecka du arbetar nu.

Din arbetade tid och inkomst styrks med ett arbetsgivarintyg som din arbetsgivare fyller i.

Till arbetsgivarintyg.nu

Beräkna antal ersättningsdagar

Tjänstledig

När du är tjänstledig är du fortfarande anställd och kan därför inte få ersättning från a-kassan. Detta gäller alltid om du har rätt till lön och även om du inte har rätt till lön med.

Det finns två undantag

I två fall kan du däremot ha rätt till ersättning under förutsättning att du uppfyller övriga villkor:

  1. Om du på grund av hälsoskäl inte kan arbeta varken på ditt nuvarande arbete eller på annat arbete hos din arbetsgivare men inte längre har rätt till sjukpenning eftersom Försäkringskassan bedömt att du har arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.
  2. Om du är tjänstledig från ett deltidsarbete för att utföra ett annat arbete med lika eller högre tjänstgöringsgrad och dessa två arbeten inte går att kombinera.

 

Visstid/Vikariat

En tidsbegränsad anställning innebär att det finns ett slutdatum för arbetet redan när du börjar jobba. Det behövs inte behövs någon uppsägning för att anställningen ska ta slut och arbetsgivaren kan i normalfallet inte avsluta den i förtid. 

Har du arbetat mycket för en och samma arbetsgivare ska arbetsgivaren ge dig ett skriftligt besked om att anställningen kommer att ta slut senast en månad före det överenskomna slutdatumet. Som ”mycket arbete” menas om du sammanlagt arbetat mer än 12 månader de senaste tre åren eller säsongsarbetat i sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren.

Skicka in detta

  • Ansökan om ersättning (i Mina sidor)
  • Formuläret Arbetsgivarintyg. Fylls i av din arbetsgivare på www.arbetsgivarintyg.nu

 

Uppdaterad: 7 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!