Arbetat inom EU/EES

Ordförklaringar

Det finns två sätt för dig som har arbetat inom EU/EES eller i Schweiz att få räkna med det arbetet när du ansöker om arbetslöshetsersättning i Sverige. Det första är om du senast har arbetat i Sverige, det andra är om du har varit bosatt i Sverige under tiden du arbetade den andra medlemsstaten.

Senaste arbetet i Sverige

Om du senast har arbetat i Sverige kan du få lägga samman anställnings- och försäkringsperioder i andra EU/EES-länder eller Schweiz med det arbete du har haft här för att uppfylla villkoren för arbetslöshetsersättning. Det finns inga krav på att arbetet i Sverige ska ha en viss varaktighet eller karaktär. Det kan räcka med en dags arbete för vilken arbetsgivare som helst. Du måste kunna styrka att arbetet uppfyller kraven på att vara ett förvärvsarbete till exempel med ett arbetsgivarintyg. Detta alternativ kan gälla både för dig som är inflyttad till Sverige och för dig som återvänder efter arbete i EU/EES men inte har varit gränsarbetare eller sällanhemvändare.

Gränsarbetare

En gränsarbetare definieras i EU-förordningen som en person som bor i en medlemsstat och arbetar i en annan. Gränsarbetaren återvänder till sin bosättningsstat varje dag eller minst en gång per vecka. Gränsarbetare omfattas av sitt arbetslands lagstiftning så länge deras anställning pågår men om de blir arbetslösa övergår de till sitt bosättningslands lagstiftning.

Det är viktigt att ha klart för sig att arbetslöshetsförsäkringen, i det här avseendet, inte är frikopplad från andra socialförsäkringar trots att den i Sverige delvis hänger ihop med medlemskap i en a-kassa. När man omfattas av sitt arbetslands lagstiftning gäller det alla socialförsäkringar: både arbetslöshetsförsäkringen och alla övriga, till exempel sjukförsäkring och föräldraförmåner.

Om du bor i Sverige, är gränsarbetare och blir arbetslös efter arbete i en annan medlemsstat ska du alltså ansöka om arbetslöshetsersättning i Sverige ifall ditt arbete har upphört helt. Har du däremot blivit arbetslös på deltid ska du ansöka om ersättning i ditt arbetsland eftersom du då fortfarande omfattas av detta lands lagstiftning.

Blir du helt arbetslös som gränsarbetare övergår du direkt till det svenska socialförsäkringssystemet när din anställning upphör. Det är därför viktigt att du omedelbart ansöker om medlemskap i en svensk a-kassa för att inte förlora rätten till inkomstrelaterad ersättning och eventuell inkomstförsäkring. Mer om ansökan om medlemskap efter utlandsarbete.

Sällanhemvändare/oäkta gränsarbetare

Begreppen sällanhemvändare eller oäkta gränsarbetare finns egentligen inte i EU-förordningen. Där talar man istället om personer som inte är gränsarbetare men som har fortsatt att vara bosatta i en annan medlemsstat än den de har arbetat i. Det vill säga: de har inte återvänt till sin bosättningsstat minst en gång i veckan men de anses ändå ha så starka band dit att det är där de anses vara stadigvarande bosatta.

För sällanhemvändare/oäkta gränsarbetare gäller samma regler som för gränsarbetare om de återvänder till sin bosättningsstat när de blir arbetslösa. Men de kan, i motsats till gränsarbetaren, välja att stanna kvar i arbetslandet och söka jobb och arbetslöshetsersättning där.                                 

Bosättningsstat

När vi avgör om du tillhör kategorin sällanhemvändare följer vi de principer och grunder för bedömning av bosättningsstat som framgår av EU-förordningen och de rättsliga avgöranden som finns på området. Bedömningen blir oftast en så kallad vågskålsbedömning där olika faktorer vägs in och tillmäts betydelse både enskilt och sammantaget.

De huvudsakliga bedömningsgrunderna är:

  • utlandsvistelsens varaktighet (före, under och efter arbetsperioden)
  • arbetets art och karaktär (säsongsarbete, post dok, projekt)
  • anställningsformen (fast/tidsbegränsad/behovsanställning)
  • familjesituation och familjeband (i Sverige respektive arbetslandet)
  • skälen för att flytta utomlands respektive att flytta tillbaka
  • bostadsförhållanden (i arbetslandet och i Sverige)
  • personliga avsikter så som de framkommer i ditt ärende
  • övriga förhållanden som visar på fast anknytning (till Sverige respektive arbetslandet)

Perspektivet i bedömningen är hur det har sett ut under den period du arbetade utomlands. Om förhållandena har ändrats under perioden tittar vi på hur det har sett ut den närmaste tiden innan du blev arbetslös.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 27 oktober 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg