Företagare

Ordförklaringar

Även företagare kan få a-kassa. Den stora skillnaden från anställda är att man inte kan fortsätta arbeta deltid i ett företag som man tidigare arbetade heltid i. För att få ersättning måste man lägga ner eller pausa verksamheten. Har man före arbetslösheten arbetat deltid i ditt företag kan det vara möjligt att fortsätta.

Rätt till ersättning eller inte?

Reglerna för företagares ersättningsrätt kan delas in i två grupper: heltidsföretagare och deltidsföretagare.

Företagare på heltid

Uppfyller du något av detta? Då räknas du som arbetslös:

  • du har skilt dig helt från verksamheten vilket innebär att du inte arbetar, inte äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten
  • du har företaget kvar men ingen utför längre något arbete i verksamheten.

Företagare på deltid

Du som har kombinerat arbete som anställd med arbete i eget företag räknas som arbetslös om ditt företag kan godkännas som bisyssla eller om det uppfyller kravet på att vara ett begränsat företag. 

Bisyssla: Företag vid sidan om heltidsarbete

Begränsat företag: Företag vid sidan om deltidsarbete

Mer om företag på deltid

Företagare av formella skäl

Finns du av enbart formella skäl med i ett företag som du inte arbetar i, betraktas du inte som företagare.

Vilande företag

Du som har arbetat i eget företag och där ingen längre arbetar i verksamheten räknas som arbetslös. Ditt företag anses då vara ett vilande företag. Detta kan du göra en gång vart 5:e år.

Vem räknas som företagare?

Definitionen på vem som är företagare enligt arbetslöshetsförsäkring tar sikte på tre områden. För att man ska räknas som företagare ska samtliga tre punkter vara uppfyllda:

  1. arbetar i den egna verksamheten
  2. har väsentligt inflytande* över rörelsen och
  3. skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt (se 13 kap 1§ 1 stycket Inkomstskattelagen).

*Väsentligt inflytande. En av följande räcker för att man ska räknas ha väsentligt inflytande över företaget.

  • man har genom sin kompetens, åtgärder och ställningstaganden till stor del avgjort det ekonomiska utfallet i rörelsen, eller
  • man är majoritetsägare, eller
  • man är ensam firmatecknare, eller
  • man är både firmatecknare och styrelsemedlem, eller
  • man är VD.

A-kassa är inte utfyllnad

Även företagare kan ha rätt till a-kassa om man pausar eller lägger ner verksamheten. Arbetslöshetsersättningen kan inte vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den kan inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Det innebär att man varken kan fortsätta arbeta deltid i ett olönsamt företag eller starta eget med a-kassa.

Läs vad som gäller företagare i 34-37 §§ Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Uppdaterad: 26 februari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!