Företagare

Ordförklaringar

Även företagare kan få a-kassa. Den stora skillnaden från anställda är att man inte kan fortsätta arbeta deltid i ett företag som man tidigare arbetade heltid i. För att få ersättning måste man lägga ner eller pausa verksamheten. Har man före arbetslösheten arbetat deltid i ditt företag kan det vara möjligt att fortsätta.

Rätt till ersättning eller inte?

Reglerna för företagares ersättningsrätt kan delas in i två grupper: heltidsföretagare och deltidsföretagare.

Företagare på heltid

Uppfyller du något av detta? Då räknas du som arbetslös:

  • du har skilt dig helt från verksamheten vilket innebär att du inte arbetar, inte äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten
  • du har företaget kvar men ingen utför längre något arbete i verksamheten.

Företagare på deltid

Du som har kombinerat arbete som anställd med arbete i eget företag räknas som arbetslös om ditt företag kan godkännas som bisyssla eller om det uppfyller kravet på att vara ett begränsat företag. 

Bisyssla: Företag vid sidan om heltidsarbete

Begränsat företag: Företag vid sidan om deltidsarbete

Mer om företag på deltid

Företagare av formella skäl

Finns du av enbart formella skäl med i ett företag som du inte arbetar i, betraktas du inte som företagare.

Vilande företag

Du som har arbetat i eget företag och där ingen längre arbetar i verksamheten räknas som arbetslös. Ditt företag anses då vara ett vilande företag. Detta kan du göra en gång vart 5:e år.

Vem räknas som företagare?

Definitionen på vem som är företagare enligt arbetslöshetsförsäkring tar sikte på tre områden. För att du ska räknas som företagare ska var och en av de tre områdena gälla för dig. Du är företagare om du

  1. arbetar i den egna verksamheten
  2. har väsentligt inflytande över rörelsen och
  3. skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt (se 13 kap 1§ 1 stycket Inkomstskattelagen).

Det här är väsentligt inflytande:

  • du har genom din kompetens, dina åtgärder och ställningstaganden till stor del avgjort det ekonomiska utfallet i rörelsen, eller
  • du är majoritetsägare, eller
  • du är ensam firmatecknare, eller
  • du är både firmatecknare och styrelsemedlem, eller
  • du är VD.

A-kassa är inte utfyllnad

Arbetslöshetsförsäkringen är restriktiv vid bedömningen av företagares arbetslöshet eftersom ersättningen inte ska vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet. Den ska inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Men även företagare kan ha rätt till a-kassa om man pausar eller lägger ner verksamheten.

Läs vad som gäller företagare i 34-37 §§ Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Uppdaterad: 20 augusti 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!