Undantag och regler för vissa yrkesgrupper

Ordförklaringar

När du arbetar inom EU/EES eller i Schweiz ska du enligt EU-förordningens huvudprincip tillhöra ditt arbetslands socialförsäkringssystem, även arbetslöshetsförsäkringen. Mer om reglerna.

 

EU-förordningen innehåller några särskilda regler som ibland innebär undantag från huvudprincipen om att arbetslandets lagstiftning gäller. Dessa regler avser personer som arbetar som utsända, sjöanställda, tillhör gruppen resande eller flygande personal, arbetar som offentligt anställda, är verksamma som anställd eller företagare i flera länder, är anställda av EU eller på ambassad.

I vissa av undantagsfallen behöver din arbetsgivare eller du själv ansöka om intyg A1 från Försäkringskassan. Intyget är en bekräftelse på att du ska omfattas av det svenska systemet om social trygghet, inklusive arbetslöshetsförsäkringen, fastän du arbetar i en annan medlemsstat . Försäkringskassan kan lämna mer information om intyg A1.

Utsända från Sverige till annan medlemsstat

Den som normalt arbetar i Sverige som anställd kan sändas ut av sin arbetsgivare i högst 24 månader för att arbeta i ett annat land inom EU-/EES eller i Schweiz. Arbete som utsänd jämställs med svenskt arbete och du ska i denna situation stanna kvar som medlem i AEA för att vara arbetslöshetsförsäkrad. För att  kunna visa att du är eller har varit utsänd behöver du intyg A1 från Försäkringskassan. Det är din arbetsgivare som har det huvudsakliga ansvaret för att begära intyget.

Är du företagare och bedriver egen verksamhet i Sverige gäller motsvarande för dig om du vill förlägga din verksamhet i ett annat medlemsland under en period. Det är då du själv som ansöker om intyg A1 från Försäkringskassan.

Sjöanställda

Om du arbetar på ett havsgående fartyg ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i den medlemsstat under vars flagg fartyget går. Du som arbetar på en medlemsstats kontinentalsockel ska vara arbetslöshetsförsäkrad i den medlemsstat som sockeln tillhör. Storbritannien har en striktare reglering än andra medlemsstater avseende vilka som får vara försäkrade där vid arbete på kontinentalsockel. Hör av dig till någon av våra EU/EES-handläggare för ytterligare information om du är i denna situation

Om det rederi du är anställd av har sitt juridiska säte i Sverige och du är bosatt i Sverige ska du vara arbetslöshetsförsäkrad här oavsett vilken medlemstats flagg det fartyg du arbetar på går under. Detsamma gäller för dig som är anställd av ett svenskt bemanningsföretag och arbetar som uthyrd. Arbetar du på ett fartyg inom Sverige ska du vara försäkrad i Sverige.

Offentligt anställda och ambassadanställda

Offentligt anställda är i normalfallet försäkrade i det land som har anställt dem oavsett var arbetet utförs.

Diplomatisk personal anses vara offentligt anställd men lokalanställda vid ambassader (administrativ personal, chaufförer, kökspersonal etc.) kan vara försäkrade antingen i det sändande landet eller i arbetslandet.

Arbete i två eller flera medlemsstater

Man kan bara vara arbetslöshetsförsäkrad i en medlemsstat i taget. Är du anställd eller egenföretagare i två eller flera medlemsländer bör du ansöka om intyg A1 från ett av länderna så att du vet vilken lands lagstiftning du ska omfattas av.

Ansöker du om medlemskap i Akademikernas a-kassa under tid du arbetar både i Sverige och en eller flera andra medlemsstater behöver vi veta att svensk lagstiftning ska gälla för dig. Det visar du genom att skicka in en kopia av ditt intyg A1.

Deltidsarbetslös i Sverige, deltidsarbete i annan medlemsstat

Om du har arbetslöshetsersättning från oss och får ett deltidsarbete i en annan medlemsstat hamnar du i samma situation som om du arbetar i två länder. Vill du ha fortsatt ersättning från oss ska du därför vända dig till Försäkringskassan och ansöka om intyg A1. Om du beviljas intyget ska du skicka en kopia av det till oss och ansöka om fortsatt ersättning på deltid.

Anställda av EU-organ

Om du är anställd av ett EU-organ tillhör du normalt någon av de tre underkategorierna extraanställda, temporärt anställda och permanent anställda. Har du en anställning som du inte tycker passar in i någon av dessa kategorier bör du fråga din uppdragsgivare om var du är socialförsäkrad.

Extraanställda får välja om de vill omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat där de är anställda, i den medlemsstat vars lagstiftning de senast omfattades av eller i den medlemsstat där de är medborgare. Den som väljer att omfattas av svensk försäkring måste kontakta Försäkringskassan för intyg A1.

Temporärt anställd personal kan vid arbetslöshet vara berättigad till arbetslöshetsersättning från EU-kommissionen men har ibland också rätt till ersättning från svensk arbetslöshetsförsäkring. Permanent anställd personal är inte arbetslöshetsförsäkrade någonstans.

 

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 3 november 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg