Karens

Ordförklaringar

Innan en ersättningsperiod på 300 dagar påbörjas måste sju karensdagar klaras av. Karensdagarna är obligatoriska och ska inte blandas samman med avstängningsdagar om du har sagt upp dig.

En karensdag är en slags självriskdag som du inte får någon ersättning för fastän du är arbetslös och i övrigt uppfyller villkoren. Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång per 300 dagar. Karensen räknas inte av från din ersättningsperiod.

För att karensdagarna ska börja räknas så måste du fylla i dina kassakort. Max fem dagars karens kan räknas per vecka.

Karenstiden och ersättningstidens längd (Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring)

21 § Dagpenningen får inte lämnas förrän den sökande under en sammanhängande tid av 12 månader har varit arbetslös 7 dagar (karensvillkor). I karenstiden räknas in endast de dagar för vilka dagpenning skulle ha lämnats om karenstiden löpt ut. Lag (2008:412).

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Om du har sagt upp dig

Om du har valt att säga upp dig från din anställning utan giltiga skäl blir du avstängd 45 dagar. Din ersättningsperiod inleds med sju dagars karens. Sammanlagt får du ingen ersättning från a-kassan under 52 dagar (drygt 10 veckor).

Uppdaterad: 28 november 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg