Överhoppningsbar tid

Ordförklaringar

Har du inte uppfyllt arbetsvillkoret under det senaste året? Om du har studerat, varit sjuk eller vårdat barn kan kvalifikationstiden för arbetsvillkoret förlängas med samma antal månader som du varit förhindrad från att arbeta. Den tiden är så kallad överhoppningsbar. Som mest får 5 år hoppas över. 

Sjukdom

För varje månad som du varit sjuk får kvalifikationstiden förlängas med en månad. Meddela oss när du ansöker att du har varit sjuk så kan vi stämma av mot Försäkringskassan. Har du inte fått ersättning från dem kan du styrka din sjukdom med läkarintyg.

Avslutade heltidsstudier

Har du studerat på heltid får kvalifikationstiden förlängas med samma antal månader som du studerat eller haft lov. Detta gäller om du har fyllt 25 när studierna avslutas eller om du har arbetat heltid i minst fem månader före studierna.

Har du jobbat mer än 80 timmar per månad under dina heltidsstudier hoppas månaden inte över utan räknas med i din ersättning.

Mer om studier

Föräldrapenning och vård av barn

Månader som du till största delen varit hemma med barn får hoppas över i följande situationer:

  • När du haft hel föräldrapenning större delen av en månad
  • När du utan föräldrapenning vårdat ett eget barn yngre än två år eller ett adopterat barn i maximalt två år efter barnets ankomst
  • När du haft tillfällig föräldrapenning större delen av en månad

Postdok

Om du får ett postdok-stipendium räknas det som studier och tiden får hoppas över. Observera att sammanlagt högst 5 år får hoppas över när vi ska fastställa om du uppfyller arbetsvillkoret.   

Om du skulle få lön under din tid som postdok räknas det som arbete och tiden får inte hoppas över. Arbete i utlandet kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor om du varit anställd i ett EU/EES-land, men arbete utanför EU/EES får däremot inte räknas med och tiden får heller inte hoppas över. Kontakta oss för mer information om vad som gäller vid utlandsarbete och hur du ska göra med ditt medlemskap i a-kassan.   

Övrigt

Kvalifikationstiden får också förlängas när du till största delen av en månad

  • vårdat en närstående enligt reglerna för närståendevård
  • tvångsvårdats för missbruk
  • inte har fått arbeta efter beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen
  • deltagit i militär utbildning som rekryt
  • arbetat med särskilt anställningsstöd
  • följt med din partner som du är sammanboende med när hen arbetat i utlandet för en arbetsgivare med säte i Sverige och med svensk lön
  • varit frihetsberövad inom kriminalvården
Uppdaterad: 27 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!