Omprövning

Ordförklaringar

Skulle du vara missnöjd med vårt beslut eller våra utbetalningar ska du kontakta oss. Om något blivit fel ska det givetvis rättas så snart som möjligt. Skulle vi upptäcka ett fel så kontaktar vi dig.

Rättelse

Ibland får vi rätta ett beslut utan att någon begärt det. Rättelse kan till exempel göras om beslutet är uppenbart oriktigt eller om det tillkommit nya intyg. Har beslutet blivit fel på grund av att vi har räknat fel, skrivit fel eller tolkat något fel får vi rätta beslutet inom två år från att beslutet meddelats. Har vi fattat beslut på felaktig grund eller på ofullständiga underlag får vi göra en rättelse även efter denna tid.

Omprövning

När du får vårt beslut innehåller det en anvisning om hur du kan begära omprövning om du är missnöjd. En omprövning innebär att vi utreder ärendet på nytt och tar hänsyn till de nya handlingar som kommit in. Din begäran om omprövning ska göras skriftligen inom två månader från det att du tagit del av beslutet. Din begäran om omprövning skickar du till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm.

Ompröva ditt ärende här

Överklagande

Är du missnöjd med vårt omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten. Kammarrättens beslut överklagas hos Högsta Förvaltningsdomstolen. För att ditt ärende ska prövas i kammarrätten eller Högsta Förvaltningsdomstolen måste du ha fått prövningstillstånd. Du får beslut om prövningstillstånd när du skickar in din begäran.

Om du överklagar till Förvaltningsrätten ska du ställa din begäran till Förvaltningsrätten men sända överklagandet till oss. Ställ överklagandet till den förvaltningsrätt som vi har angivit i vårt beslut.

JO, JK och IAF

Om du är missnöjd med hur ett ärende har handlagts kan du vända dig till Riksdagens ombudsmän (JO) Box 16327, 103 26 Stockholm.

Om en a-kassa gör sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning kan staten härigenom ådra sig skadeståndsansvar. Ett sådant anspråk framställs hos Justitiekanslern (JK) Birger Jarls Torg 12, Box 2308, 103 17 Stockholm, om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut, så kallad beslutsskada.

Anspråk enligt skadeståndslagen på annan grund, så kallad faktisk skada, framställs hos den centrala förvaltningsmyndighet inom vars verksamhetsområde skadan inträffat, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Box 210, 641 22 Katrineholm.

 

Uppdaterad: 18 augusti 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!