Formellt om handläggning och beslut

Ordförklaringar

När vi på Akademikernas a-kassa arbetar med arbetslöshetsärenden eller medlemskapsärenden är det i första hand lagarna LAK och ALF som riksdagen fastställer som styr vårt arbete. Utöver detta följer vi också Förvaltningslagen.

Förutom de höga formella krav som ställs på oss vad gäller korrekthet, service, ordning och reda har vi dessutom våra egna målsättningar om god medlemsservice och korta handläggningstider. Sammantaget borgar det för att handläggningsarbetet på Akademikernas a-kassa håller god kvalitet.

Myndighetsutövning  saklighet

När vi begär in uppgifter och fattar beslut i ersättningsärenden är det myndighetsutövning, liksom när vi lämnar information som den enskilde rättar sig efter. Våra handläggare behandlar därför lika ärenden lika och är sakliga och opartiska.

Offentlighet och sekretess

Reglerna för handlingsoffentlighet och sekretess gäller de handlingar hos Akademikernas a-kassa som är allmänna, d.v.s. de som rör arbetslöshetsärenden. De handlingar och uppgifter i ärenden som finns i våra arkiv och försäkringsdatasystem förutsätts vara offentliga, men innan vi kan lämna ut en uppgift måste vi göra en sekretessprövning.

Alla ärenden databehandlas

När ett ärende kommer in till oss skannar, registrerar och diarieför vi varje dokument i ett elektroniskt ärendefördelningssystem. Skulle handlingarna inte innehålla alla de uppgifter som vi behöver för att kunna fatta beslut, begär vi in kompletterande uppgifter.

Handläggaren avgör vad som är fullgott beslutsunderlag och hur kompletterande uppgifter ska hämtas in. Bestämmelserna för arbetslöshetsersättning i form av lagar, föreskrifter, domar och praxis ger förutsättningarna för hur arbetslöshetsärenden ska handläggas. Skulle bestämmelserna inte ge hundraprocentig vägledning gör handläggaren en egen bedömning av ärendet. Handläggaren eftersträvar alltid det fördelaktigaste alternativet för den sökande.

Beslut kommer skriftligt

När vi fattat beslut meddelar vi det skriftligt. Beslutet ska innehålla en god motivering och vara lätt att förstå. Varje beslut går att ompröva och skulle du fortfarande vara missnöjd efter vår omprövning kan du överklaga hos förvaltningsrätten. Du begär omprövning genom att skriva till oss och berätta vad du är missnöjd med. Läs mer om omprövning och överklagande här.

Så kan du påverka reglerna

Riksdagen beslutar om de lagar vi har att följa. Regeringen utfärdar förordningar och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, skriver tillämpningsföreskrifter och svarar för tillsynen över a-kassorna och Arbetsförmedlingen. Eftersom a-kassornas uppdrag är att följa försäkringsbestämmelserna har vi små möjligheter att påverka reglerna, men vi tycker att det ingår i vårt uppdrag att redovisa vilka konsekvenser ett påtänkt beslut kan få.

Det finns givetvis en allmän möjlighet att framföra synpunkter till regering och riksdag, IAF och a-kassorna. Andra möjliga påverkansvägar är fackföreningar och domstol genom överklagan. I Regeringskansliet är det Arbetsmarknadsdepartementet som ansvarar för arbetslöshetsreglerna och i riksdagen är det arbetsmarknadsutskottet som ansvarar för behandlingen.

Felaktig handläggning  JO

Om du anser att vi har brustit i själva handläggningsprocessen och hanteringen av ditt ärende kan du anmäla det till Justitieombudsmannen (JO). JO tar emot anmälan från den som blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid en myndighet och övervakar att myndigheterna och deras tjänstemän följer lagar och andra författningar och att de även i övrigt uppfyller sina skyldigheter.

Om JO finner att vi faktiskt har brustit i vår hantering påpekar JO det och begär att rutinerna rättas upp. JO har också möjlighet att väcka åtal och initiera disciplinförfaranden mot en tjänsteman. JO nås på adressen JO, Box 16327, 103 26 Stockholm.

Skulle vi ge felaktiga besked om vilka försäkringsregler som gäller och om felaktigheten skulle leda till att du lider ekonomisk skada kan du ha rätt till skadestånd. Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som beslutar om skadestånd. Skadeståndet blir aldrig större än den ersättning som skulle ha utgått från a-kassan. Skadeståndsanspråk ställs till IAF, Box 210, 641 22 Katrineholm.

Uppdaterad: 14 maj 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!