Utland

 • Jag har fått jobb i Danmark - vad gäller för a-kassan?

  Svar: I Danmark finns ingen allmän arbetslöshetsförsäkring utan enbart en frivillig. Bara den som är medlem i en a-kassa är arbetslöshetsförsäkrad när man arbetar där. Det är därför viktigt att du omedelbart ansöker om medlemskap i en dansk a-kassa om du får jobb i Danmark.

  Tänk på att även den som arbetar som utsänd från Danmark (till exempel av en resebyrå eller biståndsorganisation) kan behöva vara med i en dansk a-kassa för att vara försäkrad. Tala med den danska a-kassan om vad som gäller.

  Ta reda på från vilket datum du är medlem i den danska a-kassan. Ha kvar medlemskapet i AEA till dess och betala avgiften hit så att det inte uppstår något glapp mellan försäkringsperioderna.

  Förteckning över de danska a-kassorna.

  Vad händer om jag inte går med i dansk a-kassa?

  Bor du kvar i Sverige och senare blir arbetslös är det här du ska ansöka om ersättning. Har du inte varit med i en dansk a-kassa riskerar du att inte få inkomstrelaterad ersättning. Din medlemstid i Danmark likställs med medlemstid i Sverige. Oförsäkrat arbete i Danmark kan ligga till grund för ersättning men endast från vår grundförsäkring.

  Blir du arbetslös på deltid i Danmark ska du ansöka om ersättning där. Har du inte varit medlem i en a-kassa har du inte ersättningsrätt vare sig i Danmark eller Sverige.

  Är det något annat jag ska tänka på?

  Hos Öresund direkt kan du få information om många andra saker som är viktiga när du arbetar i Danmark, till exempel om skatter och övriga socialförsäkringar. Det är dock viktigt att du vänder dig till oss när det gäller frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen.

  9 av 33 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag arbetar utomlands som sjöman - hur är jag arbetslöshetsförsäkrad?

  Svar: Som sjöman kan du i vissa fall ha arbetslöshetsförsäkring genom AEA. Det beror på var i världen du arbetar, var rederiet har sitt säte, om fartyget är havsgående och vilken flagg fartyget för. Svaren på de vanligaste frågorna vi får om detta hittar du här.

  Jag ska arbeta för ett färöiskt rederi på ett havsgående fartyg som för färöisk flagg. Vad gäller för mig?

  Under tiden du är anställd är du socialförsäkrad på Färöarna och omfattas därför också av den färöiska arbetslöshetsförsäkringen. Du behöver således inte vara medlem i AEA under tiden du arbetar. Läs mer om detta här.

  Om du blir arbetslös och vill ansöka om ersättning när din anställning tar slut kan du få tillgodoräkna dig arbetet och din försäkringsperiod på Färöarna på vissa villkor. Läs mer om villkoren här.

  Jag ska arbeta för ett nederländskt rederi men fartyget för Bahamas-flagg. Vad händer då med a-kassan?

  Du bör ta reda på om du är försäkrad för arbetslöshet i Nederländerna. Fråga arbetsgivaren vilka avgifter som betalas in till nederländska socialförsäkringar eller kontakta den nederländska myndigheten UWV.

  Blir du arbetslöshetsförsäkrad i Nederländerna behöver du inte vara med i AEA under tiden du arbetar. Läs mer om detta här.

  Om du blir arbetslös och vill ansöka om ersättning när din anställning tar slut kan du få tillgodoräkna dig arbetet och din försäkringsperiod i Nederländerna på vissa villkor. Läs mer om villkoren här.

  Blir du inte arbetslöshetsförsäkrad i Nederländerna kan du inte tillgodoräkna dig arbetet för att söka arbetslöshetsersättning i Sverige. I så fall kan du ha nytta av medlemskapet i AEA under vissa omständigheter som du kan läsa om här.

  Jag ska arbeta i Thailand för ett thailändskt rederi. Fartyget för Bahamas-flagg. Är jag arbetslöshetsförsäkrad i Sverige?

  Nej, tyvärr. Under vissa omständigheter kan det ändå vara klokt att behålla medlemskapet i AEA. Läs mer om detta här.

  1 av 10 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • A1, U1, U2 - vilket intyg behöver jag?

  Svar: När du ska arbeta i, söka arbete i eller flytta till ett annat EU/EES-land kan du ha användning av något av de särskilda intyg som är avsedda för den som utnyttjar möjligheten till fri rörlighet inom unionen. De kallas portabla dokument (PD) och kan användas inom EU, i EES-länderna Norge, Island och Lichtenstein och i Schweiz.

  Vi har här samlat svar på vanliga frågor om dessa EU-intyg och deras respektive användningsområden.

  Vad är A1?

  I normalfallet är den som arbetar i ett EU/EES-land socialförsäkrad i arbetslandet. Intyg A1 (formellt PDA1 = Portable Document Applicable Legislation 1) fastställer ett undantag från denna regel.

  Intyg A1 kan vara aktuellt för dig som:

  • är offentligt anställd i Sverige men utför arbetet i ett annat medlemsland
  • gör svensk militärtjänst i ett annat medlemsland
  • arbetar som sjöman på ett havsgående fartyg som för ett annat medlemslands flagg men rederiet har sitt säte i Sverige och du är bosatt i Sverige
  • tillhör gruppen resande eller flygande personal med stationeringsort i Sverige
  • arbetar i två medlemsländer
  • har svensk arbetslöshetsersättning och arbetar deltid i ett annat medlemsland
  • är utsänd av en svensk arbetsgivare för att arbeta i ett annat medlemsland
  • arbetar för en EU-institution och det framgår av dina anställningsvillkor att du kan välja att omfattas av svensk lagstiftning
  • omfattas av någon särskild överenskommelse mellan medlemsländer.

  Du eller, i förekommande fall, din arbetsgivare bör ansöka om intyget redan när du påbörjar arbetet eftersom intyget avgör i vilket land du är socialförsäkrad medan du arbetar. Därmed avgörs också till vilket land din arbetsgivare ska betala in socialförsäkringsavgifter. Intyget kan dock utfärdas retroaktivt.

  I Sverige är det endast Försäkringskassan om får utfärda intyget. Får du intyg A1 kan du visa upp det för myndigheter och arbetsgivare som bevis på att du omfattas av svensk social trygghet. Med detta menas inte bara arbetslöshetsförsäkringen utan också nio andra förmåner, bland annat det som vi i Sverige kallar socialförsäkringar (sjukpenning, föräldrapenning etc).

  Vad är U1?

  Intyg U1 (formellt PDU1 = Portable Document Unemployment 1) används för att styrka att du har arbetat och varit försäkrad i ett medlemsland när du vill ansöka om arbetslöshetsersättning i ett annat. U1 ersätter andra dokument, i Sverige till exempel arbetsgivarintyg, som normalt används för att styrka arbete. Några länder, till exempel Nederländerna och Österrike, använder ibland ett äldre intyg, E301, som fyller samma funktion.

  Intyget utfärdas efter eller i samband med att din anställning upphör. I Sverige, Danmark och Finland utfärdas intyget av arbetslöshetskassor medan det i övriga EU/EES utfärdas av olika myndigheter.

  Intyg U1 ger ingen automatisk rätt till ersättning efter arbete i ett annat medlemsland. Antingen måste du senast ha arbetat i Sverige eller ha varit bosatt här under tiden du arbetade utomlands. Läs mer om villkoren här.

  Vad är U2?

  Intyg U2 (formellt PDU2 = Portable Document Unemployment 2) är ett intyg som tillåter dig att ta med dig beviljad arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat medlemsland. Villkoren är i korthet att du ska vara berättigad till ersättning i Sverige när du reser, ha varit arbetslös i minst fyra veckor och ha ansökt om intyget innan avresan. Mer om villkoren och hur du ansöker hittar du här.

  A1 eller U1? - viktiga skillnader

  A1 används för att på förhand avgöra vilket lands sociala trygghet du ska omfattas av under anställningstiden medan U1 används för att styrka att du har varit försäkrad och arbetat i ett medlemsland. A1 intygar inte arbete utan enbart vilket land du ska vara försäkrad i och till vilket land din arbetsgivare ska betala in sociala avgifter medan U1 används på samma sätt som ett arbetsgivarintyg.

  U1 eller U2? - viktiga skillnader

  U1 används för att styrka arbete i ett annat medlemsland medan U2 används för att ta med sig arbetslöshetsersättning från arbetslandet för att söka arbete i ett annat medlemsland.

   

   

  18 av 32 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej

 • Jag har fått jobb i Finland - vad gäller för a-kassan?

  Svar: I Finland finns, precis som i Sverige, både en allmän arbetslöshetsförsäkring med lägre ersättningsnivå och en försäkring med högre ersättningsnivå som bygger på medlemskap i en finsk a-kassa.

  Vad händer om jag inte går med i en finsk a-kassa?

  Du är inte helt oförsäkrad om du inte går med i en finsk a-kassa eftersom den allmänna försäkringen finns. Men om du blir arbetslös på deltid i Finland ska du ansöka om ersättning där. Har du då inte varit med i en finsk a-kassa får du lägre ersättning.

  Vi rekommenderar att du blir medlem i en finsk a-kassa när du jobbar i Finland.

  Ta reda på från vilket datum du är medlem i den finska a-kassan. Ha kvar medlemskapet i AEA till dess och betala avgiften hit så att det inte uppstår något glapp mellan försäkringsperioderna.

  Förteckning över finska a-kassor.

  4 av 7 personer tyckte att de fick svar på sin fråga

  Fick du svar på din fråga? Ja Nej