Så räknar vi – företag

Ordförklaringar

Det finns tre sätt att räkna ut hur mycket ersättning man kan få när man haft eget företag. Vi väljer det alternativ som är mest förmånligt för dig när vi fattar beslut. Man får som mest ersättning fem dagar per vecka och den maximala ersättningen som betalas ut är 910 kronor före skatt per dag de första 100 ersättningsdagarna.

Tre sätt att räkna på

  1. Senast taxerade inkomst Ersättningen grundas på den senaste taxerade inkomsten. Den framgår på det senaste Beslut om slutlig skatt.
  2. Genomsnitt av flera Ersättningen grundas på ett genomsnitt av de taxerade inkomsterna de två åren som föregick året för den senast taxerade inkomsten.
  3. Tidigare anställning Har verksamheten bedrivits kortare tid än 24 månader får den dagpenninggrundande inkomsten grundas på tidigare anställning, den så kallade 24-månadersregeln.

Vi väljer alltid det möjliga alternativ som är mest fördelaktigt för dig.

Enskild firma

Pelle har bedrivit verksamhet i en enskild firma i fem år. Den 1 mars 2018 blir han arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hans senaste taxering är för inkomståret 2016. Eftersom taxering för inkomståret 2017 inte är klar när vi beslutar i ärendet medräknas inte inkomsten för 2017.

A-kassan tittar på inkomster för de tre senaste taxeringarna. Så här ser de ut för Pelle.

Inkomstår  

Taxerad inkomst

2016 195 000
2015 200 000
2014 -25 000

Den dagpenninggrundande inkomsten beräknas antingen på den senaste taxerade inkomsten eller på de två åren före den senaste taxeringen (2014 och 2015 i Pelles fall). För Pelle blir det bäst att räkna på 2016 års inkomst (195 000 kr) vilken ger honom en dagpenning från a-kassan på 600 kronor. Skulle Pelle vara arbetslös 200 dagar eller mer sänks ersättningen till 525 kronor.

Mer om kompensationsnivåer

Aktiebolag

Anna har bedrivit verksamhet i ett aktiebolag i fyra år. Den 1 mars 2018 blir hon arbetslös och anmäler sig på Arbetsförmedlingen. Hennes senaste taxering är för inkomståret 2016. Eftersom taxering för inkomståret 2017 inte är klar när vi beslutar i ärendet medräknas inte inkomsten för 2017.

Inkomstår     

Taxerad inkomst 

2016 200 000 
2015 270 000 
2014 250 000 

För Annas del är det mest fördelaktigt att räkna på ett genomsnitt av 2014 och 2015. Formeln för detta är ((Totala inkomsten/520 dagar) x 22) x 80 %. Hon får alltså 800 kronor de första 100 dagarna och därefter 760 kronor till och med dag 200. Skulle Anna vara arbetslös längre sänks ersättning till 700 kronor.

Mer om kompensationsnivåer

Egen verksamhet efter anställning

Olle var anställd och arbetade 1 januari 2015 till och med 31 oktober 2016 med en månadslön på 42 000 kronor. När anställningen upphörde startade Olle eget och bedrev egen verksamhet 1 november 2016 - 31 juli 2018. Han blev arbetslös den 1 augusti 2018 och registrerade sig då på Arbetsförmedlingen. Under sin tid som egen företagare har Olle haft underskott i sin verksamhet. Eftersom han bedrivit egen verksamhet kortare tid än 24 månader är det lönen i anställningen som kommer att ligga till grund för Olles dagpenning som blir 910 kronor de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

Start av företag under tid med avgångsvederlag

Lisa var anställd och arbetade 2004-2014 och hade då en månadslön på 35 000 kronor. Den sista december 2014 avslutades hennes anställning och hon fick ett avgångsvederlag på 1 260 000 kronor (36 x 35 000) och i samband med det startade hon ett eget företag. Den 31 december 2017 är tiden med avgångsvederlaget slut men Lisas företag har ännu inte börjat ge vinst. Hon beslutar sig för att avsluta verksamheten och anmäla sig arbetslös den 1 januari 2018. Eftersom avgångsvederlaget räknas som arbete och hon har avslutat sin verksamhet i företaget kommer hon att kunna få a-kassa baserat på sin tidigare månadslön vilket ger en arbetslöshetsersättning på 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter 760 kronor per dag.

Uppdaterad: 11 januari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!