Företagare

Ordförklaringar

Blir du som har eget företag arbetslös har du rätt till ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret. Om du haft företaget vid sidan om heltidsarbete kan det bli godkänt som bisyssla och du kan fortsätta med det. Har du däremot haft företaget som huvudsaklig sysselsättning måste du lägga det vilande för att få a-kassa.

A-kassan ska inte vara utfyllnad i företag med dålig lönsamhet och inte heller vara ett stöd för uppbyggnad av företag. Men om ditt företag inte går runt kan du lägga det vilande och få ersättning om du uppfyller arbetsvillkoret.

Är du företagare eller inte?

Först prövar vi om du har varit arbetstagare eller företagare. En företagare uppfyller följande:

  • arbetar i den egna verksamheten
  • har väsentligt inflytande över rörelsen och
  • skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt. För att bedöma självständigheten tittar man på vad avtalet med uppdragsgivaren innehåller, om uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren ingår i hens verksamhet.

Så räknar vi ut din ersättning

Du kan maximalt få 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättning 760 kronor per dag. Nivån på din ersättning påverkas av din taxerade inkomst i företaget innan du blev arbetslös. Det finns tre sätt att räkna ut ersättningen och vi väljer alltid det som är bäst för dig.

Mer om hur vi räknar

Vilken typ av verksamhet har du haft?

Klicka på plusset för att läsa mer.

Företag på heltid

Du som huvudsakligen har varit företagare räknas som arbetslös

  • när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten, det vill säga om du har skilt dig helt från verksamheten, eller
  • om du har företaget kvar utan att någon längre utför något arbete alls i verksamheten.

Skicka in detta

  • Ansökan om ersättning (Mina sidor)
  • Uppgifter om ditt företagande (Mina sidor)

Bisyssla: Vid sidan om heltidsarbete

Ditt företag kan räknas som bisyssla om du arbetat i det vid sidan om ditt heltidsarbete. Du ska ha haft verksamheten jämsides med heltidsarbetet under minst tolv månader. Eftersom du då visat att ditt extraarbete inte begränsar dina möjligheter att arbeta heltid påverkar det heller inte din ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

När du redovisar hur många timmar du har arbetat i ditt företag före arbetslösheten - tänk då på att ta med alla timmar som du arbetat, till exempel inköp, bokföring, telefonsamtal, arbete med hemsida etc.

Godkänd bisyssla påverkar inte a-kassan

När vi godkänner ett extraarbete som bisyssla meddelas detta i ett skriftligt beslut. Av beslutet framgår hur många timmar per vecka du har rätt att arbeta i din bisyssla. Det arbete du utför i din bisyssla kan inte räknas med i ett arbetsvillkor och kan därför inte ligga till grund för en ny ersättningsperiod. Det påverkar inte din ersättning från oss.

Fyll i frågor för företagare i Mina sidor för att ansöka om att få ditt företag godkänt som bisyssla.

Förändring av bisyssla

Utökad arbetstid? Skulle du utöka arbetstiden i din bisyssla upphör den att vara en bisyssla. Det innebär att du räknas som företagare och din rätt till a-kassa upphör.

Högre inkomst än 2190 kronor? Skulle den genomsnittliga inkomsten i din godkända bisyssla öka utan att du jobbar fler timmar så att den överstiger 2190 kronor i veckan (före skatt) reducerar den överstigande delen din dagpenning. Hör av dig till oss om din bisyssla förändras; det räcker inte med att du börjar fylla i arbete på tidrapporten.

 

Begränsat företag: Vid sidan om deltidsarbete

Du som bedrivit egen verksamhet vid sidan av ett deltidsarbete på minst 17 timmar per vecka, i minst sex månader före arbetslösheten kan få verksamheten klassad som ett begränsat företag. Då krävs också att arbetet i företaget inte överstigit 10 timmar per vecka och att inkomsten från företaget inte överstigit tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 2730 kr) per vecka. Du ska fylla i det arbete du utfört i företaget på din tidrapport.

Fyll i frågor för företagare i Mina sidor för att ansöka om begränsat företag.

Utökas verksamheten upphör rätten till ersättning

Arbetet i ett begränsat företag får fortsätta i samma omfattning som innan arbetslösheten utan att inkomsten påverkar a-kasseersättningen. Om verksamheten utökas avseende den arbetade tiden i företaget upphör din rätt till ersättning.

Tidrapportera arbetet

Tidrapportera den sysselsättningsgrad eller det antal timmar per vecka som framgår av beslutet. Du får kombinera a-kassa och arbete i maximalt 60 veckor.

Familjeägt företag

Bedriver du verksamhet utan att själv äga någon del av bolaget kan du ses som företagare om du har ett nära släktförhållande till ägaren och det är du som bedriver verksamheten. Detta under förutsättning att du också personligen utför arbete i verksamheten och har ett väsentligt inflytande över den.

Hör av dig till oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in.

Företagare av formella skäl

Finns du med i ett företag av enbart formella skäl, och inte arbetar i verksamheten, betraktas du inte som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser. Ange det när du söker ersättning.

Vilande företag

Har du ett eget företag där ingen längre arbetar kan det räknas som vilande. 

Har du tidigare haft ersättning när ditt företag varit vilande måste du ha haft igång verksamheten i fem år för att kunna lägga det vilande igen.

Fyll i formuläret Vilande företag

Hyra arbetsgivare/fakturera utan företag

För dig som hyr arbetsgivare ska vi avgöra om ditt arbete ska ses som egen verksamhet (företagare) eller om du ska ses som anställd av uppdragsgivaren.

Hör av dig till oss så tittar vi tillsammans på din situation och avgör vilka intyg du ska skicka in så att du kan tillgodoräkna ditt arbete när vi fattar beslut.

Är ditt företag fortfarande lönsamt?

Om du väljer att avsluta en lönsam verksamhet kan du bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar, eftersom det då räknas som egen uppsägning. För att ett företag ska räknas som lönsamt behöver du ha inkomster som överstiger fyra prisbasbelopp per år. Kontakta oss om det är så att du till exempel har blivit av med din enda uppdragsgivare och inkomsten helt uteblir.

Mer om egen uppsägning

Uppdaterad: 8 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!